وبلاگ حقوق

برنامه ریزی برای کنکور کارشناسی ارشد حقوق جزا

برنامه آزمون های آزمایشی علوی

  آزمون اول   (۸۹/۷/۲۳)  

 • زبان عمومی و تخصصی
  • تا ابتدای شماره‌ی ۱-۴ (عناصر فاسد کننده)
 • متون فقه (مشترک)
  • قضا (فصل اول)، شهادات (فصل دوم)، وقف (فصل سوم)، عطایا (فصل چهارم)، متاجر (فصل پنجم)
 • حقوق جزای عمومی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • کلیات و عمومات حقوق جزا (فصل اول، دفتر اول)، ویژگی‌ها و اهداف حقوق جزا (فصل دوم، دفتر اول)، منابع حقوق جزا (فصل سوم، دفتر اول)، مکاتب حقوق جزا (فصل چهارم، دفتر اول)
  • عنصر قانونی (فصل اول، دفتر دوم)، عوامل موجهه و معاذیر قانونی (فصل دوم، دفتر دوم)
 • حقوق مدنی (گرایش حقوق خصوصی)
  • اموال و مالکیت، حقوق قراردادها (فصل اول و دوم)
 • حقوق جزای اختصاصی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • حدود (فصل اول)
  • جرایم علیه اشخاص (فصل دوم)
 • آیین دادرسی کیفری (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • آشنایی با مفهوم آیین دادرسی کیفری (فصل اول، دفتر اول)، نظام‌ها و تحولات آیین دادرسی کیفری (فصل دوم، دفتر اول)، منابع آیین دادرسی کیفری (فصل سوم، دفتر اول)
  • دعاوی عمومی (فصل اول، دفتر دوم)، دعاوی خصوصی (فصل دوم، دفتر دوم)
  • کلیات (فصل اول، دفتر سوم)، اقدامات تحقیقی (فصل دوم، دفتر سوم)
 • آیین دادرسی مدنی (گرایش حقوق خصوصی)
  • فصل اول تا انتهای فصل نهم
 • حقوق تجارت (گرایش حقوق خصوصی)
  • از ابتدای فصل اول از دفتر اول تا دفتر سوم ابتدای فصل دوم
 • متون حقوقی (گرایش حقوق خصوصی)
  • حقوق قراردادها (فصل اول)

  آزمون دوم   (۸۹/۸/۱۴)  

 • زبان عمومی و تخصصی
  • تا ابتدای شماره‌ی ۲-۸ (جرایم علیه اموال)
 • متون فقه (مشترک)
  • قضا (فصل اول)، شهادات (فصل دوم)، وقف (فصل سوم)، عطایا (فصل چهارم)، متاجر (فصل پنجم)، دین (فصل ششم)، رهن (فصل هفتم)، حجر (فصل هشتم)، ضمان (فصل نهم)، حواله (فصل دهم)، کفالت (فصل یازدهم)، صلح (فصل دوازدهم)، شرکت (فصل سیزدهم)، ودیعه (فصل چهاردهم)، جعاله (فصل پانزدهم)، اجاره (فصل شانزدهم)
 • حقوق جزای عمومی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • کلیات و عمومات حقوق جزا (فصل اول، دفتر اول)، ویژگی‌ها و اهداف حقوق جزا (فصل دوم، دفتر اول)، منابع حقوق جزا (فصل سوم، دفتر اول)، مکاتب حقوق جزا (فصل چهارم، دفتر اول)
  • عنصر قانونی (فصل اول، دفتر دوم)، عوامل موجهه و معاذیر قانونی (فصل دوم، دفتر دوم)، عنصر مادی جرم (فصل سوم، دفتر دوم)، عنصر معنوی (فصل چهارم، دفتر دوم)
  • مفهوم جرم (فصل اول، دفتر سوم)
 • حقوق مدنی (گرایش حقوق خصوصی)
  • اموال و مالکیت، حقوق قراردادها (فصل اول و دوم)
  • عقود معین و الزامات خارج از قرارداد (فصل سوم و چهارم)
 • حقوق جزای اختصاصی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • حدود (فصل اول)
  • جرایم علیه اشخاص (فصل دوم)
  • جرایم علیه اموال و مالکیت (فصل سوم)
 • آیین دادرسی کیفری (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • آشنایی با مفهوم آیین دادرسی کیفری (فصل اول، دفتر اول)، نظام‌ها و تحولات آیین دادرسی کیفری (فصل دوم، دفتر اول)، منابع آیین دادرسی کیفری (فصل سوم، دفتر اول)
  • دعاوی عمومی (فصل اول، دفتر دوم)، دعاوی خصوصی (فصل دوم، دفتر دوم)
  • کلیات (فصل اول، دفتر سوم)، اقدامات تحقیقی (فصل دوم، دفتر سوم)، قرارهای تأمین ناظر بر حقوق و آزادی‌های متهم (فصل سوم، دفتر سوم)، خاتمه‌ی تحقیقات مقدماتی (فصل چهارم، دفتر سوم)، صلاحیت قضایی ایران و صلاحیت کیفری دادگاه‌ها (فصل پنجم، دفتر سوم)
 • آیین دادرسی مدنی (گرایش حقوق خصوصی)
  • فصل اول تا انتهای فصل نهم
  • فصل دهم تا ابتدای فرجام‌خواهی از فصل شانزدهم
 • حقوق تجارت (گرایش حقوق خصوصی)
  • از ابتدای فصل اول از دفتر اول تا انتهای دفتر سوم
 • متون حقوقی (حقوق خصوصی)
  • حقوق قراردادها (فصل اول)
  • حقوق جزا و حقوق اساسی (فصل دوم و سوم)

  آزمون سوم   (۸۹/۹/۲۶)  

 • حقوق جزای اختصاصی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • حدود (فصل اول)
  • جرایم علیه اشخاص (فصل دوم)
  • جرایم علیه اموال و مالکیت (فصل سوم)
  • جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (فصل چهارم)
 • حقوق جزای عمومی (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • کلیات و عمومات حقوق جزا (فصل اول، دفتر اول)، ویژگی‌ها و اهداف حقوق جزا (فصل دوم، دفتر اول)، منابع حقوق جزا (فصل سوم، دفتر اول)، مکاتب حقوق جزا (فصل چهارم، دفتر اول)
  • عنصر قانونی (فصل اول، دفتر دوم)، عوامل موجهه و معاذیر قانونی (فصل دوم، دفتر دوم)، عنصر مادی جرم (فصل سوم، دفتر دوم)، عنصر معنوی (فصل چهارم، دفتر دوم)
  • مفهوم جرم (فصل اول، دفتر سوم)، علل رافع مسئولیت کیفری (فصل دوم، دفتر سوم)
  • مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی (فصل اول، دفتر چهارم)
 • آیین دادرسی کیفری (گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی)
  • آشنایی با مفهوم آیین دادرسی کیفری (فصل اول، دفتر اول)، نظام‌ها و تحولات آیین دادرسی کیفری (فصل دوم، دفتر اول)، منابع آیین دادرسی کیفری (فصل سوم، دفتر اول)
  • دعاوی عمومی (فصل اول، دفتر دوم)، دعاوی خصوصی (فصل دوم، دفتر دوم)
  • کلیات (فصل اول، دفتر سوم)، اقدامات تحقیقی (فصل دوم، دفتر سوم)، قرارهای تأمین ناظر بر حقوق و آزادی‌های متهم (فصل سوم، دفتر سوم)، خاتمه‌ی تحقیقات مقدماتی (فصل چهارم، دفتر سوم)، صلاحیت قضایی ایران و صلاحیت کیفری دادگاه‌ها (فصل پنجم، دفتر سوم)
  • کیفیت محاکمه (فصل اول، دفتر چهارم)، کیفیت اعتراض به حکم (فصل دوم، دفتر چهارم)
 • متون فقه (مشترک)
  • قضا (فصل اول)، شهادات (فصل دوم)، وقف (فصل سوم)، عطایا (فصل چهارم)، متاجر (فصل پنجم)، دین (فصل ششم)، رهن (فصل هفتم)، حجر (فصل هشتم)، ضمان (فصل نهم)، حواله (فصل دهم)، کفالت (فصل یازدهم)، صلح (فصل دوازدهم)، شرکت (فصل سیزدهم)، ودیعه (فصل چهاردهم)، جعاله (فصل پانزدهم)، اجاره (فصل شانزدهم)، وکالت (فصل هفدهم)، نکاح (فصل هجدهم)، طلاق (فصل نوزدهم)، شفعه (فصل بیستم)، وصیت (فصل بیست و یکم)، میراث (فصل بیست و دوم)
 • حقوق مدنی (گرایش حقوق خصوصی)
  • اموال و مالکیت، حقوق قراردادها (فصل اول و دوم)
  • عقود معین و الزامات خارج از قرارداد (فصل سوم و چهارم)
  • اشخاص وارث و وصیت (فصل پنجم و ششم)
 • متون حقوقی (حقوق خصوصی)
  • حقوق قراردادها (فصل اول)
  • حقوق جزا و حقوق اساسی (فصل دوم و سوم)
  • حقوق معاهدات و آیین دادرسی مدنی (فصل چهارم و پنجم)
 • آیین دادرسی مدنی (گرایش حقوق خصوصی)
  • فصل اول تا انتهای فصل نهم
  • فصل دهم تا ابتدای فرجام‌خواهی از فصل شانزدهم
  • از ابتدای فرجام‌خواهی در فصل شانزدهم تا انتهای فصل بیست و دوم
 • حقوق تجارت (گرایش حقوق خصوصی)
  • از ابتدای فصل اول از دفتر اول تا انتهای دفتر نهم

  آزمون چهارم   (۸۹/۱۰/۱۷)  

 • تکمیلی

  آزمون پنجم   (۸۹/۱۱/۱)  

 • مشابه‌سازی
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 18:58  توسط مستانه.ف  |